Privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma šiose interneto svetainėse:

 

www.izodom2000lithuania.com toliau nurodyta kaip Svetainė.

 

Mes teikiame didelę reikšmę asmens duomenų, įvestų į elektronines formas šiose interneto svetainėse, privatumo ir konfidencialumo apsaugai.

 

www.izodom2000lithuania.com ir užtikrina, kad Duomenų valdytojas kruopščiai pasirinktų ir taikytų tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Vartotojų tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

 

Asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR),  2018 m. gegužės 10 d. Duomenų apsaugos įstatymą ir Elektroninių paslaugų teikimo įstatymą.

 

Asmens duomenų teikimas ir sutikimas, kad jie būtų tvarkomi, yra visiškai savanoriški. Bet kokie asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra tvarkomi tik tokiu mastu ir tokiu tikslu, kuriam jūs sutikote.

 

1. Kas yra Asmens duomenų valdytojas Svetainėje?

 

Asmens duomenų valdytojas Svetainėje (toliau nurodytas kaip – Valdytojas) yra:

 

UAB EKOKODAS Verkių g. 48 44489 KAUNO m.sav Lietuva Pvm: LT 357363515 taip pat yra asmens duomenų, įvestų į kontaktų formas, išsamiai nurodytas 2 punkte, valdytojas, patalpintas www.izodom2000lithuania.com interneto svetainės puslapiuose.

 

2. Kokiais duomenimis ir kokiu tikslu naudojasi Svetainė?

 

2.1. Kontaktų formos, kurias galima rasti:

 

 www.izodom2000lithuania.com

 

Siekiant suteikti jums galimybę susisiekti su mumis, Svetainėje yra toliau išsamiai aprašytos kontaktų formos. Svetainėse naudojami tik jūsų asmens duomenys, savanoriškai įvesti į toliau nurodytas kontaktų formas.

 

a) kontaktinė forma – pagrindinė

 

Formoje galima rinkti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir ribotus adreso duomenis: miestą ir vaivadiją. Norėdami naudoti kontaktinės formos funkciją, turite nurodyti bent el. pašto adresą arba telefono numerį. Kontaktinėje formoje esančių duomenų pateikimas yra visiškai savanoriškas; tačiau nepateikus tokių duomenų UAB EKOKODAS negalės su Jumis susisiekti.

 

3. Kokiu pagrindu mes renkame ir tvarkome asmens duomenis? Duomenų tvarkymo tikslai ir laikotarpiai

 

Jūsų asmens duomenis renkame tam, kad galėtumėte susisiekti su Valdytoju ar vietiniu UAB EKOKODAS atstovu dėl komunikacijos, susijusios su paslaugų teikimu ir tiesioginės rinkodaros tikslais (užsakytų katalogų siuntimas paštu).

Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų duotas savanoriškas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1a dalis). Jūsų asmens duomenis visada tvarkome konkrečiu tikslu ir tik tais duomenimis, kurie yra būtini šiam tikslui pasiekti.

 

Sutikimas tvarkyti duomenis gali būti bet kuriuo metu atšauktas be jokių neigiamų pasekmių taip paprasta tvarka, kaip sutikimo davimas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos jūsų duomenų naudojimo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

Mes tvarkome asmens duomenis, pateiktus per kontaktų formas, tiek laiko, kad atsakytume į klausimą ir tvarkytume bylą, o sutikimo siųsti katalogą laikotarpiui, kuris reikalingas tam pačiam laikotarpiui išsiųsti. Rinkodaros tikslais mes tvarkome duomenis ne ilgiau nei tol, kol atšaukiate savo sutikimą arba prieštaraujate tokiam tvarkymui.

 

Duomenis archyvuojame ir tvarkome galimų pretenzijų nustatymo ir gynimo tikslais 3 metus nuo jų gavimo dienos (teisinis pagrindas yra teisėtas Valdytojo interesas, BDAR 6 straipsnio 1f dalis).

 

4. Kam perduodame Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis galime perduoti:

a) subjektai, tvarkantys duomenis Valdytojo vardu, t. y.: specializuoti duomenų saugojimo paslaugų teikėjai, specializuoti subjektai, teikiantys mums IT ir prieglobos paslaugas, subjektai, padedantys mums tvarkyti korespondenciją, teisinės, finansinės, rinkodaros paslaugos ir subjektai, eksploatuojantys ir palaikantys mūsų telekomunikacijų tinklą;

b) kiti duomenų valdytojai, tvarkantys Jūsų duomenis savo vardu: pašto ar kurjerių paslaugas teikiantys subjektai, mūsų įgalioti prekybos atstovai – UAB EKOKODAS vietiniai atstovai, remiantis 2 punkte nurodyta informacija.

 

UAB EKOKODAS UAB EKOKODAS parduoda savo produktus per vietos atstovų tinklą – įgaliotuosius prekybos atstovus. Dėl šios priežasties kai kuriais atvejais būtina dalytis savo duomenimis su Valdytojo vietiniais atstovais, kad galėtumėte atsakyti į pasiūlymų prašymus arba teikti jums paslaugas.

 

Trečiosioms šalims perduodami duomenys naudojami tik mūsų paslaugoms teikti. Duomenų valdytojas užtikrina, kad bet koks dalijimasis jūsų duomenimis ar jų patikėjimas tvarkyti kitiems subjektams atitiktų galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. Mes niekada neparduosime jūsų asmens duomenų ir nesikeisime tuo pačiu su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai dalijamės jūsų asmens duomenimis, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

 

5. Website partner security and privacy policy and social media

 

Jūsų patogumui Svetainėje yra funkcijų, integruotų su išorinėmis socialinės žiniasklaidos platformomis („Facebook”, „Instagram”, „YouTube”), kurias galima aktyvuoti rankiniu būdu. Tokiu atveju trečiosios šalys, kurios valdo platformas, galės jus identifikuoti, nustatyti, kaip naudojatės svetaine, susieti ir saugoti šią informaciją savo socialinės žiniasklaidos profilyje. Nurodytų funkcijų naudojimas gali būti susijęs su šių subjektų slapukų saugojimu jūsų galiniame įrenginyje. Nurodytų funkcijų aktyvinimas nėra privalomas – svetainės funkcijomis galite naudotis neintegruodami į išorines platformas.

 

Svetainės valdytojas labai atidžiai atrenka savo verslo partnerius ir taip pat atidžiai patikrina nuorodas į kitas Svetainėje esančias interneto svetaines. Tačiau Svetainės valdytojas neatsako už šių svetainių savininkų, operatorių ar valdytojų taikomą standartinę ir privatumo politiką. Todėl rekomenduojame peržiūrėti kiekvieną mūsų partnerį ir patiems nuspręsti, ar norite jiems patikėti savo asmens duomenis.

 

6. Jūsų teisės – teisė susipažinti su skundu, jį keisti, prieštarauti ir pateikti skundą

 

Pagal BDAR jūs turite teisę:

• susipažinti su savo duomenimis ir gauti jų kopijas;

• ištaisyti (pakeisti, papildyti) savo duomenis;

• ištrinti Jūsų duomenis (tvarkomi nepagrįstai arba atšaukto sutikimo pagrindu);

• apriboti duomenų tvarkymą (duomenų operacijų nuslėpimą arba duomenų neištrynimą – priklausomai nuo Jūsų prašymo turinio);

• reikalauti perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui (BDAR 20 straipsnis);

• nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, jei Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba jei tvarkymas grindžiamas teisėtu Valdytojo interesu arba viešuoju interesu.

 

Aukščiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis 11 punkte nurodytu adresu, el. paštu, telefonu ar paštu.

 

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas pažeidžia teisės aktų nuostatas.

 

7. Duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų

 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų „Google” tik tuo atveju, jei sutikote, kad būtų naudojami slapukai. „Google” yra gavėjas, sertifikuotas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų „privatumo skydą”, kuris yra lygiavertis tinkamų apsaugos priemonių, kad apsaugotų jūsų duomenis pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalį, teikimui.

 

8. Vietos nustatymo duomenys ir slapukų politika

 

Slapukų naudojimo taisyklės yra apibrėžtos Slapukų politikoje. Svetainė gali naudoti Jūsų buvimo vietos duomenis, kad optimizuotų jos veikimą ir suteiktų jums arčiausiai Jūsų buvimo vietos esančių UAB EKOKODAS vietinių atstovų rodymo funkciją. Galite blokuoti vietovės bendrinimą naršyklės nustatymuose.

 

9. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

 

Jūsų duomenis Valdytojas tvarkys automatizuotomis priemonėmis, tačiau tai nesukurs jums jokių teisinių pasekmių ar panašiai reikšmingai paveiks jūsų situaciją.

 

Duomenų valdytojo atliekamas asmens duomenų profiliavimas apima Jūsų duomenų tvarkymą (taip pat ir automatizuotomis priemonėmis), naudojant juos tam tikrai informacijai statistikos tikslais įvertinti, Svetainės lankomumo stebėjimui ir rinkodaros analizei.

 

10. Privatumo politikos atnaujinimai

 

Svetainė pasilieka teisę keisti privatumo politiką, jei to reikalauja galiojantys įstatymai, pasikeitus Technologinėms Svetainės sąlygoms ar pakeitimui, įvedamas standartas, didesnis už įstatymų reikalaujamą minimumą.

 

11. Susisiekite

 

Iškilus klausimams ar nuogąstavimams dėl mūsų privatumo politikos ir Jūsų asmens duomenų saugumo, susisiekite su mumis:

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

 

UAB EKOKODAS

Verkių g. 48 44489

KAUNO m. sav Lietuva

Pvm: LT 357363515

E-mail: ekoizodom@gmail.com